Google celebrates Thomas Edison’s 164th birthday with this animated logo.

Google celebrates Thomas Edison’s 164th birthday with this animated logo.